Médiá

Tu nájdete naše tlačové správy a odborné články.

Odborné články

 1. 3. 12. 2014 Zmeny v dani z príjmov od 1. januára 2015
 2. 25. 9. 2014 Novela zákona o DPH od 1. októbra 2014
 3. 5. 9. 2014 Návrh daňových zmien od 1. 1. 2015
 4. 28. 5. 2014 Povinnosti spojené s vyplatením dividend
 5. 28. 4. 2014 Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013
 6. 25. 2. 2014 Daňové priznanie právnických osôb za rok 2013
 7. 29. 1. 2014 Daňové priznanie fyzických osôb za rok 2013
 8. 20. 12. 2013 Zmeny v dani z príjmov od 1. januára 2014
 9. 27. 11. 2013 Povinná elektronická komunikácia od 1.1.2014
 10. 29. 10. 2013 Schválené zmeny od 1. januára 2014
 11. 25. 9. 2013 Povinnosti podnikateľov spojené nielen s bločkovou lotériou
 12. 23. 8. 2013 Kontrolný výkaz k DPH
 13. 29. 7. 2013 Uloženie a zverejnenie účtovnej závierky za rok 2012
 14. 26. 6. 2013 Plánované zmeny od 1. januára 2014
 15. 24. 5. 2013 Schválenie účtovnej závierky a vyplatenie podielov na zisku
 16. 25. 4. 2013 Ručenie za DPH
 17. 25. 2. 2013 Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2012
 18. 28. 1. 2013 Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2012
 19. 30. 12. 2012 Schválené vybrané zmeny od 1. januára 2013
 20. 31. 10. 2012 Nové fakturačné pravidlá od 1. januára 2013
 21. 27. 9. 2012 Zmeny v daniach od 1. decembra 2012
 22. 27. 8. 2012 Najvýznamnejšie zmeny v oblasti DPH
 23. 28. 5. 2012 Vrátenie DPH platiteľom neusadeným v štáte vrátenia
 24. 25. 5. 2012 Na trhu rastie záujem o daňovú optimalizáciu
 25. 26. 4. 2012 Schválenie účtovnej závierky a vyplatenie podielov na zisku
 26. 27. 3. 2012 Zmeny v odpisovaní majetku a ďalšie novinky v oblasti daní
 27. 24. 2. 2012 Lehota na podávanie daňových priznaní za rok 2011 sa blíži
 28. 29. 11. 2011 Elektronické registračné pokladnice od 1. 1. 2012
 29. 31. 10. 2011 Čo nám prinesie nový daňový poriadok

AUDITOR v médiách

 1. 26. 6. 2013 Manažéri v pohybe