GDPR

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je našim najvyšším záujmom.

V prípade Vašich otázok alebo v prípade záujmu o odvolanie Vášho súhlasu nás môžete kedykoľvek kontaktovať na tejto adrese: bratislava@auditor.eu

1.      Kto je správcom Vašich osobných údajov

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť AUDITOR SK s.r.o., so sídlom Fraňa Kráľa 35, 811 05  Bratislava.

2.      Za akým účelom získavame a spracúvame Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame pre dohodnutý účel iba s Vaším súhlasom alebo v prípade, že k tomu existuje v súlade s nariadením GDPR a ostatnými predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov iný právny dôvod.

3.      Aké osobné údaje spracúvame

Spracúvame iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich účtovných, mzdových a daňových služieb.

4.      Právo na prístup k osobným údajom a vymazanie

Ako náš klient máte kedykoľvek právo na prístup k osobným údajom, ktoré o Vašej osobe uchovávame, ako i právo na opravu, na námietku, na obmedzenie spracúvania, ako i právo na zablokovanie či vymazanie dát, a to za predpokladu, že uplatnenie Vášho práva nebude mať za následok porušenie našich povinností podľa osobitného zákona, či porušenie inej zákonnej povinnosti dáta uchovávať.

 V prípade, že príde ku zmene Vašich osobných údajov, prosíme Vás, o informovanie o týchto zmenách. Vami  daný súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Vašu žiadosť o prístup k osobných údajom, výmaz, opravu, prenos alebo uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov je možné doručiť na vyššie uvedenú adresu našej kancelárie.

5.      Bezpečnosť osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je zaistená prostredníctvom príslušných technických a organizačných opatrení. Tieto opatrenia sa týkajú predovšetkým ochrany pred protiprávnym alebo i náhodným prístupom, spracúvaním, stratou, použitím a manipuláciou s údajmi. Nemôžeme niesť zodpovednosť za zverejnenie informácií v dôsledku chyby pri spracúvaní osobných údajov, ktorú sme nespôsobili, alebo ktorá bola spôsobená v dôsledku neautorizovaného prístupu zo strany tretích osôb.

6.      Použitie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudeme spracúvať pre iné účely ako pre tie, ktoré boli dohodnuté v zmluve, pre ktoré ste nám udelili súhlas, alebo ktoré vyplývajú z ustanovení GDPR alebo z iných právnych predpisov.

7.      Odovzdávanie osobných údajov tretím osobám

Vaše osobné údaje môžeme odovzdávať iným prevádzkovateľom v súvislosti s plnením našich zákonných povinností (najmä odovzdávanie orgánom štátnej správy). Prenos dát je realizovaný výhradne v súlade s nariadením GDPR za účelom splnenia predmetu zmluvy, alebo na základe Vášho predchádzajúceho súhlasu.

8.      Informovanie o porušení ochrany osobných údajov

Snažíme sa zaistiť, aby prípadné porušenie bezpečnosti osobných údajov bolo čo najskôr identifikované a aby porušením dotknuté kategórie osobných údajov boli bez zbytočného odkladu nahlásené Vám alebo príslušnému kontrolnému orgánu.

9.      Uchovávanie osobných údajov

Uchovávanie osobných údajov nebude na dlhšiu dobu, než je doba nevyhnutná pre splnenie našich zmluvných, resp. zákonných povinností, alebo k odvráteniu nárokov zo zodpovednosti za škodu.