Podmienky používania

Obsah a forma týchto webových stránok sú autorsky chránené. Reprodukcia informácií alebo dát, najmä používanie textov alebo ich častí je povolená len pre osobnú potrebu a informácie. Akákoľvek reprodukcia a akékoľvek použitie informácií alebo dát bez nášho predchádzajúceho súhlasu je prísne zakázané. Tvorba a použitie kópií kompletnej internetovej prezentácie v elektronickej alebo tlačenej podobe je povolené, ak obsah (vrátane informácií o autorovi a autorských právach) zostáva nezmenený.

Údaje zverejnené na webových stránkach majú informatívny charakter a nenahrádzajú právne, ekonomické či daňové poradenstvo. Poradenstvo vyžaduje znalosť konkrétnych prípadov a posúdenie všetkých relevantných skutočností. Za rozhodnutia, ktoré sa užívateľ týchto stránok rozhodne urobiť na základe webových informácií, nepreberáme zodpovednosť.

Tiež odmietame zodpovednosť v súvislosti s poskytnutými informáciami a všetku zodpovednosť za akékoľvek priame, špeciálne alebo následné škody alebo iné ujmy akéhokoľvek druhu vyplývajúce v súvislosti s priamym alebo nepriamym použitím informácií uvedených na týchto webových stránkach. To isté platí aj o akýchkoľvek ostatných stránkach, na ktoré je prostredníctvom hypertextových odkazov odkazované.

Existujúce alebo budúce právne vzťahy sa riadia slovenským právom a budú riešené miestne príslušnými slovenskými súdmi.

AUDITOR je členom britskej spoločnosti  Urbach Hacker Young International Limited a je súčasťou medzinárodnej siete UHY združujúcu právne, nezávislé, účtovné a poradenské spoločnosti. UHY je oficálne meno medzinárodnej siete UHY. Služby tu popísané poskytuje spoločnosť AUDITOR a nie UHY alebo niektorý z iných členov UHY. Ani UHY, ani žiadny iný člen UHY nie je zodpovedný za služby poskytované ostatnými členmi.